Student Attendance

                                   
                                 
M.E.S. Ayurved Mahavidyalaya    
Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri – 415722    
STUDENT ATTENDANCE SHEET      
                                 
Year-  I BAMS Batch 2018 -19 Month - Augast 2019
BATCH A
Roll No. Name of the Student / Subject  RACHANA SHARIR KRIYA SHARIR PADARTH    ASHTANG Sanskrit Average
Lectures Practicals  Lectures Practicals Lectures Lectures Lectures Total
17 11 15 10 11 11 12 87
Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance
1 JADHAV VAISHAKHI KISHOR 11 65% 9 82% 13 87% 7 70% 8 73% 6 55% 3 25% 57 66%
2 KELKAR  AWANTI  R 15 88% 9 82% 14 93% 9 90% 10 91% 6 55% 3 25% 66 76%
                                   
                                   
                                   
III Professional B.A.M.S. STUDENT ATTENDANCE SHEET  
                                       
              01/08/2019 to 31/08/2019                  
                                       
Roll No. Name of the Student   Kaumarbhritya Striroga & Prasuti Tantra Agadatantra Swasthavritta Samhita
Theory Clinics Theory Clinics Theory Practicals Theory Practicals Theory
13 05- 12 4&5                   13 3&2 16 04&03 11
Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance
1 achane sangita kmalakar 5 38% 2 40% 9 75% 3 75% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
2 akhade darshan prdeep 9 69% 2 40% 9 75% 4 100% 10 77% 2 67% 10 63% 2 50% 7 64%
3 Akkhade sanket laxman 6 46% 2 40% 9 75% 4 100% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
4 Ayare shravani pravin 7 54% 4 80% 11 92% 1 25% 12 92% 3 100% 13 81% 3 75% 9 82%
5 Bagwe riya ramkrishna 6 46% 3 60% 11 92% 4 100% 13 100% 3 100% 13 81% 3 75% 9 82%
6 Bansode kunal santosh 4 31% 1 20% 8 67% 3 75% 8 62% 1 33% 8 50% 2 50% 6 55%
7 Bansode neha balaji 5 38% 2 40% 10 83% 4 100% 11 85% 1 33% 10 63% 3 75% 9 82%
8 Bengal vikas dnyaneshwar 6 46% 2 40% 8 67% 3 75% 10 77% 2 67% 7 44% 2 50% 7 64%
9 Bhosle payal santosh 7 54% 1 20% 10 83% 3 75% 11 85% 1 33% 12 75% 3 75% 8 73%
10 Borkar mayur devappa 8 62% 5 100% 11 92% 4 100% 13 100% 3 100% 13 81% 2 50% 10 91%
11 Chavan nitin narayan 5 38% 2 40% 7 58% 3 75% 9 69% 2 67% 7 44% 2 50% 7 64%
12 Desai dattaraj vijaykumar 6 46% 2 40% 9 75% 4 100% 11 85% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
13 Deshmukh abhay suhas 6 46% 2 40% 9 75% 4 100% 11 85% 1 33% 9 56% 2 50% 8 73%
14 Dharmadhikari samruddhi sanjay 6 46% 2 40% 10 83% 4 100% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
15 Dorle shrushti sanjay 2 15% 1 20% 4 33% 3 75% 7 54% 1 33% 5 31% 2 50% 5 45%
16 Gaikawad uday shrikrushna 5 38% 1 20% 5 42% 2 50% 7 54% 1 33% 6 38% 2 50% 5 45%
17 Gangan sneha nandkishor 6 46% 2 40% 10 83% 4 100% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
18 Gholave prnil sunil 5 38% 2 40% 10 83% 4 100% 10 77% 1 33% 9 56% 2 50% 8 73%
19 Ghuge bhaskar narayan 2 15% 1 20% 4 33% 2 50% 5 38% 1 33% 3 19% 1 25% 5 45%
20 Hodekar ifrah javed 3 23% 2 40% 7 58% 3 75% 7 54% 2 67% 6 38% 1 25% 7 64%
21 Honmane akshaykumar vitthalrao 5 38% 2 40% 10 83% 4 100% 13 100% 3 100% 14 88% 4 100% 11 100%
22 Jadhav saloni sundar 6 46% 2 40% 10 83% 4 100% 9 69% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
23 Jadhav varsha arjun 9 69% 5 100% 11 92% 4 100% 10 77% 2 67% 11 69% 3 75% 9 82%
24 Jagdale pratiksha rajendra 6 46% 5 100% 9 75% 4 100% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
25 Joshi shradha sunil 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 9%
26 Kanade yogita shantaram 5 38% 2 40% 10 83% 4 100% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
27 Kanchar mansi hiraman 5 38% 2 40% 8 67% 4 100% 9 69% 2 67% 8 50% 2 50% 7 64%
28 Kandalkar shubham narayan 5 38% 2 40% 10 83% 4 100% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
29 Kashyap sheetal ramashish 5 38% 2 40% 9 75% 4 100% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
30 Keni sakshi sunil 5 38% 2 40% 10 83% 2 40% 10 77% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
31 Ketkar tejaswini vidyadhar 5 38% 2 40% 12 100% 4 80% 12 92% 2 100% 11 69% 2 67% 9 82%
32 Kharat priyanka ankush 4 31% 1 20% 8 67% 4 80% 7 54% 2 100% 5 31% 1 33% 6 55%
33 Kokaje ashish dipak 6 46% 4 80% 11 92% 4 80% 13 100% 2 100% 13 81% 3 100% 11 100%
34 Manpuri shrikant laxman 5 38% 1 20% 7 58% 3 60% 7 54% 1 50% 6 38% 1 33% 5 45%
35 Matal roshan rajendra 5 38% 1 20% 8 67% 2 40% 6 46% 1 50% 7 44% 1 33% 5 45%
36 Mohite amol ravindra 6 46% 5 100% 11 92% 4 80% 10 77% 2 100% 12 75% 1 33% 9 82%
37 Mude jagpreet vivek 4 31% 1 20% 7 58% 4 80% 8 62% 1 50% 7 44% 1 33% 6 55%
38 Naik asmita ashok 5 38% 2 40% 10 83% 4 80% 10 77% 2 100% 8 50% 2 67% 10 91%
39 Naik samiksha sanjeev 5 38% 5 100% 12 100% 3 60% 13 100% 2 100% 13 81% 3 100% 8 73%
40 Palav maithili vijay 5 38% 3 60% 11 92% 4 80% 11 85% 1 50% 12 75% 3 100% 9 82%
41 Palshetkar prasad santosh 5 38% 1 20% 8 67% 3 60% 8 62% 2 100% 7 44% 1 33% 6 55%
42 Palve dnyandev vishnu 5 38% 1 20% 8 67% 4 80% 9 69% 2 100% 7 44% 2 67% 7 64%
43 Patil aditi narendra 6 46% 2 40% 10 83% 4 80% 10 77% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
44 Patil bhagyashri rohidas 6 46% 2 40% 10 83% 4 80% 10 77% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
45 Patil pallavi devidas 4 31% 1 20% 10 83% 4 80% 9 69% 2 100% 7 44% 2 67% 8 73%
46 Patil vedanti vijay 6 46% 2 40% 10 83% 4 80% 10 77% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
47 Pawar sagar manik 6 46% 2 40% 9 75% 4 80% 10 77% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
48 Rasal yogesh shriram 5 38% 2 40% 11 92% 5 100% 13 100% 2 100% 11 69% 3 100% 10 91%
49 Rokade akshaykumar bhagwanrao 6 46% 1 20% 8 67% 4 80% 8 62% 1 50% 8 50% 2 67% 7 64%
50 Rumade sarvesh santosh 6 46% 2 40% 9 75% 4 80% 10 77% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
51 Salagare shruti ganesh 6 46% 2 40% 10 83% 5 100% 12 92% 2 100% 12 75% 3 100% 11 100%
52 Sartale mahima appa 5 38% 2 40% 9 75% 3 60% 13 100% 2 100% 8 50% 2 67% 8 73%
53 Shinde parag bhanudas 6 46% 2 40% 10 83% 4 80% 9 69% 2 100% 9 56% 2 67% 7 64%
54 Surve omkar mahendra 3 23% 1 20% 10 83% 4 80% 8 62% 1 50% 10 63% 2 67% 7 64%
55 Tambe sayali jaywant 5 38% 2 40% 8 67% 4 80% 10 77% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
56 Thakur samidha jagdish 6 46% 2 40% 10 83% 4 80% 9 69% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
57 Valvi kalyani jehersing 7 54% 5 100% 12 100% 5 100% 13 100% 1 50% 15 94% 3 100% 10 91%
III Professional B.A.M.S. STUDENT ATTENDANCE SHEET  
                                       
              01/08/2019 to 31/08/2019                  
                                       
Roll No. Name of the Student   Kaumarbhritya Striroga & Prasuti Tantra Agadatantra Swasthavritta Samhita
Theory Clinics Theory Clinics Theory Practicals Theory Practicals Theory
13 05- 12 4&5                   13 3&2 16 04&03 11
Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance
1 achane sangita kmalakar 5 38% 2 40% 9 75% 3 75% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
2 akhade darshan prdeep 9 69% 2 40% 9 75% 4 100% 10 77% 2 67% 10 63% 2 50% 7 64%
3 Akkhade sanket laxman 6 46% 2 40% 9 75% 4 100% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
4 Ayare shravani pravin 7 54% 4 80% 11 92% 1 25% 12 92% 3 100% 13 81% 3 75% 9 82%
5 Bagwe riya ramkrishna 6 46% 3 60% 11 92% 4 100% 13 100% 3 100% 13 81% 3 75% 9 82%
6 Bansode kunal santosh 4 31% 1 20% 8 67% 3 75% 8 62% 1 33% 8 50% 2 50% 6 55%
7 Bansode neha balaji 5 38% 2 40% 10 83% 4 100% 11 85% 1 33% 10 63% 3 75% 9 82%
8 Bengal vikas dnyaneshwar 6 46% 2 40% 8 67% 3 75% 10 77% 2 67% 7 44% 2 50% 7 64%
9 Bhosle payal santosh 7 54% 1 20% 10 83% 3 75% 11 85% 1 33% 12 75% 3 75% 8 73%
10 Borkar mayur devappa 8 62% 5 100% 11 92% 4 100% 13 100% 3 100% 13 81% 2 50% 10 91%
11 Chavan nitin narayan 5 38% 2 40% 7 58% 3 75% 9 69% 2 67% 7 44% 2 50% 7 64%
12 Desai dattaraj vijaykumar 6 46% 2 40% 9 75% 4 100% 11 85% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
13 Deshmukh abhay suhas 6 46% 2 40% 9 75% 4 100% 11 85% 1 33% 9 56% 2 50% 8 73%
14 Dharmadhikari samruddhi sanjay 6 46% 2 40% 10 83% 4 100% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
15 Dorle shrushti sanjay 2 15% 1 20% 4 33% 3 75% 7 54% 1 33% 5 31% 2 50% 5 45%
16 Gaikawad uday shrikrushna 5 38% 1 20% 5 42% 2 50% 7 54% 1 33% 6 38% 2 50% 5 45%
17 Gangan sneha nandkishor 6 46% 2 40% 10 83% 4 100% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
18 Gholave prnil sunil 5 38% 2 40% 10 83% 4 100% 10 77% 1 33% 9 56% 2 50% 8 73%
19 Ghuge bhaskar narayan 2 15% 1 20% 4 33% 2 50% 5 38% 1 33% 3 19% 1 25% 5 45%
20 Hodekar ifrah javed 3 23% 2 40% 7 58% 3 75% 7 54% 2 67% 6 38% 1 25% 7 64%
21 Honmane akshaykumar vitthalrao 5 38% 2 40% 10 83% 4 100% 13 100% 3 100% 14 88% 4 100% 11 100%
22 Jadhav saloni sundar 6 46% 2 40% 10 83% 4 100% 9 69% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
23 Jadhav varsha arjun 9 69% 5 100% 11 92% 4 100% 10 77% 2 67% 11 69% 3 75% 9 82%
24 Jagdale pratiksha rajendra 6 46% 5 100% 9 75% 4 100% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
25 Joshi shradha sunil 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 9%
26 Kanade yogita shantaram 5 38% 2 40% 10 83% 4 100% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
27 Kanchar mansi hiraman 5 38% 2 40% 8 67% 4 100% 9 69% 2 67% 8 50% 2 50% 7 64%
28 Kandalkar shubham narayan 5 38% 2 40% 10 83% 4 100% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
29 Kashyap sheetal ramashish 5 38% 2 40% 9 75% 4 100% 10 77% 2 67% 9 56% 2 50% 8 73%
30 Keni sakshi sunil 5 38% 2 40% 10 83% 2 40% 10 77% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
31 Ketkar tejaswini vidyadhar 5 38% 2 40% 12 100% 4 80% 12 92% 2 100% 11 69% 2 67% 9 82%
32 Kharat priyanka ankush 4 31% 1 20% 8 67% 4 80% 7 54% 2 100% 5 31% 1 33% 6 55%
33 Kokaje ashish dipak 6 46% 4 80% 11 92% 4 80% 13 100% 2 100% 13 81% 3 100% 11 100%
34 Manpuri shrikant laxman 5 38% 1 20% 7 58% 3 60% 7 54% 1 50% 6 38% 1 33% 5 45%
35 Matal roshan rajendra 5 38% 1 20% 8 67% 2 40% 6 46% 1 50% 7 44% 1 33% 5 45%
36 Mohite amol ravindra 6 46% 5 100% 11 92% 4 80% 10 77% 2 100% 12 75% 1 33% 9 82%
37 Mude jagpreet vivek 4 31% 1 20% 7 58% 4 80% 8 62% 1 50% 7 44% 1 33% 6 55%
38 Naik asmita ashok 5 38% 2 40% 10 83% 4 80% 10 77% 2 100% 8 50% 2 67% 10 91%
39 Naik samiksha sanjeev 5 38% 5 100% 12 100% 3 60% 13 100% 2 100% 13 81% 3 100% 8 73%
40 Palav maithili vijay 5 38% 3 60% 11 92% 4 80% 11 85% 1 50% 12 75% 3 100% 9 82%
41 Palshetkar prasad santosh 5 38% 1 20% 8 67% 3 60% 8 62% 2 100% 7 44% 1 33% 6 55%
42 Palve dnyandev vishnu 5 38% 1 20% 8 67% 4 80% 9 69% 2 100% 7 44% 2 67% 7 64%
43 Patil aditi narendra 6 46% 2 40% 10 83% 4 80% 10 77% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
44 Patil bhagyashri rohidas 6 46% 2 40% 10 83% 4 80% 10 77% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
45 Patil pallavi devidas 4 31% 1 20% 10 83% 4 80% 9 69% 2 100% 7 44% 2 67% 8 73%
46 Patil vedanti vijay 6 46% 2 40% 10 83% 4 80% 10 77% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
47 Pawar sagar manik 6 46% 2 40% 9 75% 4 80% 10 77% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
48 Rasal yogesh shriram 5 38% 2 40% 11 92% 5 100% 13 100% 2 100% 11 69% 3 100% 10 91%
49 Rokade akshaykumar bhagwanrao 6 46% 1 20% 8 67% 4 80% 8 62% 1 50% 8 50% 2 67% 7 64%
50 Rumade sarvesh santosh 6 46% 2 40% 9 75% 4 80% 10 77% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
51 Salagare shruti ganesh 6 46% 2 40% 10 83% 5 100% 12 92% 2 100% 12 75% 3 100% 11 100%
52 Sartale mahima appa 5 38% 2 40% 9 75% 3 60% 13 100% 2 100% 8 50% 2 67% 8 73%
53 Shinde parag bhanudas 6 46% 2 40% 10 83% 4 80% 9 69% 2 100% 9 56% 2 67% 7 64%
54 Surve omkar mahendra 3 23% 1 20% 10 83% 4 80% 8 62% 1 50% 10 63% 2 67% 7 64%
55 Tambe sayali jaywant 5 38% 2 40% 8 67% 4 80% 10 77% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
56 Thakur samidha jagdish 6 46% 2 40% 10 83% 4 80% 9 69% 2 100% 9 56% 2 67% 8 73%
57 Valvi kalyani jehersing 7 54% 5 100% 12 100% 5 100% 13 100% 1 50% 15 94% 3 100% 10 91%
                                 
M.E.S. Ayurved Mahavidyalaya
Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri – 415722
STUDENT ATTENDANCE SHEET  
Year-  IInd BAMS Batch 2018 -19 Month - August 2019
BATCH B
Roll No. Name of the Student / Subject  DRAVYAGUNA RASASHASTRA ROGNIDAN SAMHITA AVERAGE
Lectures Practicals  Lectures Practicals Lectures Lectures Lectures Total
10 4 18 7 9 4 14 66
Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance
30 METKARI   SHWETA  M 8 80% 4 100% 8 44% 3 38% 6 67% 3 75% 10 71% 42 63%
31 MHATRE PRIYA GANGARAM 7 70% 4 100% 7 39% 3 43% 6 67% 3 75% 10 71% 40 61%
32 MISHRA PARESH  6 60% 2 50% 6 33% 2 29% 5 56% 1 25% 8 57% 30 45%
33 NAIK SANJANA RAJENDRA 4 40% 1 25% 4 22% 1 14% 5 56% 2 50% 8 57% 25 38%
34 NICHAT SAKSHI RAJKUMAR 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
35 PATHAN SAMREEN ISMAIL 10 100% 4 100% 11 61% 4 57% 7 78% 4 100% 11 79% 51 77%
36 PATIL MAYURI DIGAMBAR 4 40% 2 50% 5 28% 2 29% 5 56% 2 50% 9 64% 29 44%
37 PATIL SHRUTI SUNIL 7 70% 3 75% 9 50% 4 57% 5 56% 4 100% 7 50% 39 59%
38 PATIL SHWETA BABASO 10 100% 4 100% 10 56% 4 57% 8 89% 2 50% 9 64% 47 71%
39 PAWDE MONIKA GOVIND 10 100% 4 100% 11 61% 4 57% 8 89% 3 75% 11 79% 51 77%
40 PRAJAPATI SHUBHAM RAMDULAR 2 20% 0 0% 1 6% 0 0% 3 33% 1 25% 6 43% 13 20%
41 RATHOD SHAMAL BRIJMOHAN 7 70% 2 50% 7 39% 2 29% 5 56% 3 75% 9 64% 35 53%
42 RAUT AKSHADA SANJAY 5 50% 2 50% 5 28% 2 29% 6 67% 2 50% 8 57% 30 45%
43 SABLE SAYLEE GAJANAN 5 50% 2 50% 4 22% 0 0% 5 56% 3 75% 6 43% 25 38%
44 SAKHARE MANMATH CHIMANAJI 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
45 SHINDE AKANKSHA GIRIDHAR 10 100% 4 100% 11 61% 4 57% 9 100% 4 100% 12 86% 54 82%
46 SHINDE NIKITA NAMDEV 6 60% 2 50% 8 44% 3 43% 5 56% 2 50% 11 79% 37 56%
47 SHINDE POOJA KALIDAS 7 70% 3 75% 8 44% 2 29% 4 44% 4 100% 9 64% 37 56%
48 Shinde Rutuja Ramakant 9 90% 4 100% 10 56% 3 43% 7 78% 4 100% 12 86% 49 74%
49 SHELKE SHRADDHA 9 90% 4 100% 10 56% 3 43% 7 78% 3 75% 12 86% 48 73%
50 SONY YOHANNAN 5 50% 2 50% 4 22% 0 0% 5 56% 3 75% 8 57% 27 41%
51 SURNAR BALAJI RAMESHWAR 9 90% 3 75% 9 50% 3 43% 9 100% 3 75% 12 86% 48 73%
52 SUTAR KOMAL SANJAY 8 80% 4 100% 10 56% 4 57% 7 78% 3 75% 10 71% 46 70%
53 TAYADE ABHIJEET ASHOK 5 50% 3 75% 9 50% 3 43% 8 89% 4 100% 8 57% 40 61%
54 THOPATE TEJASHREE NARAYAN 7 70% 4 100% 7 39% 3 43% 8 89% 2 50% 8 57% 39 59%
55 TOGARGE MAYURI GUNVANTRAO 5 50% 1 25% 6 33% 0 0% 7 78% 2 50% 9 64% 30 45%
56 VASAVE HARSHALA RUPSING 7 70% 3 75% 6 33% 3 43% 6 67% 3 75% 10 71% 38 58%
57 VASAVE INDRASING SOMA 6 60% 3 75% 8 44% 2 29% 5 56% 3 75% 9 64% 36 55%
58 VISHWAKARMA PARASNATH HARISHANKAR 9 90% 4 100% 10 56% 3 43% 7 78% 4 100% 8 57% 45 68%
                                 
M.E.S. Ayurved Mahavidyalaya
Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri – 415722
STUDENT ATTENDANCE SHEET  
                                   
                                 
Year-  II BAMS Batch 2017 -18 (Late) Month - Aug 2019
Roll No. Name of the Student / Subject  Dravyaguna Rasashastra Rognidan Samhita Average
Lectures Practicals  Lectures Practicals Lectures Practicals Lectures Total
16 8 17 6 19 8 18 92
Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance
1 Kabra Ankita A. 13 81% 7 88% 13 76% 5 83% 17 89% 8 100% 15 83% 78 85%
2 Rane Rutuja V. 13 81% 6 75% 14 82% 6 100% 14 74% 6 75% 17 94% 76 83%
3 Walunjkar Mrunal S. 12 75% 6 75% 12 71% 3 50% 16 84% 6 75% 16 89% 71 77%
M.E.S. Ayurved Mahavidyalaya    
Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri – 415722    
STUDENT ATTENDANCE SHEET      
                                           
                                         
Year-  IV BAMS   Month - Aug 2019
Roll No. Name of the Student / Subject  Kayachikitsa Panchakarma Shalya tantra Shalakya tantra Research Average
Lectures Clinic Lectures Clinic Lectures Clinic Lectures Clinic Lectures Total
17 12 5 3 13 24 15 10   99
Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance
1 Bhatkar Shrutika Santosh  10 59% 8 67% 1 20%     7 54%   0% 10 67%   0%     36 36%
2 Chalke Pooja Mangesh  13 76% 12 100% 4 80%     8 62%   0% 11 73%   0%     48 48%
3 Chaudhari Chetan Kishor 5 29% 0 0% 2 40%     2 15%   0% 9 60%   0%     18 18%
4 Chavan Bharat Laxman  0 0% 0 0% 0 0%     0 0%   0% 0 0%   0%     0 0%
5 Chavan Vaishnavi Vivek  7 41% 7 58% 2 40%     6 46%   0% 4 27%   0%     26 26%
6 Chile Manish Sunil 5 29% 6 50% 0 0%     7 54%   0% 2 13%   0%     20 20%
7 Darekar Vrushali Rajendra  13 76% 12 100% 3 60%     9 69%   0% 11 73%   0%     48 48%
8 Dhamane Shweta Vilas 9 53% 7 58% 2 40%     6 46%   0% 10 67%   0%     34 34%
9 Gaikwad Kishori Kailas 7 41% 8 67% 2 40%     6 46%   0% 9 60%   0%     32 32%
10 Ghosalkar Mahima Rajan 13 76%     3 60%     8 62% 12 50% 12 80%   0%     48 48%
11 Girase Sandeep Rajendra  7 41%     2 40%     6 46% 11 46% 5 33%   0%     31 31%
12 Gire Mayuri Bharat  8 47%     3 60%     6 46% 11 46% 9 60%   0%     37 37%
13 Haldavanekar Chaitali Pradeep 9 53%     4 80%     8 62% 10 42% 12 80%   0%     43 43%
14 Haatim Vaibhav Pandurang 0 0%     0 0%     0 0% 0 0% 9 60%   0%     9 9%
15 Jadhav Avinash Jayaram 10 59%     2 40%     5 38% 11 46% 10 67%   0%     38 38%
16 Jadhav Rakhi Anant  12 71%     2 40%     7 54% 12 50% 11 73%   0%     44 44%
17 Jagade Shweta Sunil  11 65%     3 60%     8 62% 11 46% 10 67%   0%     43 43%
18 Jagdale Prachi Dattatraya  10 59%     2 40%     8 62% 9 38% 10 67%   0%     39 39%
19 Jaybhhaye Rushikesh Subhash 7 41%     3 60% 2 67% 4 31%   0% 11 73%   0%     27 27%
20 Kadam Rohit Ramesh  4 24%     0 0% 2 67% 3 23%   0% 0 0%   0%     9 9%
21 Karjikar Rushda Nazir Ahmed 8 47%     3 60% 0 0% 7 54%   0% 10 67%   0%     28 28%
22 Mahajan Mohit Dattu 6 35%     2 40% 3 100% 2 15%   0% 10 67%   0%     23 23%
23 Nagane aatejashri Bhanudas 9 53%     2 40% 2 67% 6 46%   0% 8 53%   0%     27 27%
24 Narkar Dhanashri Rajendra 10 59%     2 40% 3 100% 5 38%   0% 10 67%   0%     30 30%
25 Pandit Rahul Vishnu 0 0%     0 0% 0 0% 1 8%   0% 2 13%   0%     3 3%
26 Patil Manika Amarchand 3 18%     1 20% 0 0% 4 31%   0% 10 67%   0%     18 18%
27 Patil Neha Hemant 7 41%     3 60% 0 0% 6 46%   0% 11 73%   0%     27 27%
28 Patil Shweta Ramakant 9 53%     4 80%     5 38%   0% 10 67% 2 20%     30 30%
29 Pise Nikhita Shivkumar 8 47%     2 40%     5 38%   0% 11 73% 8 80%     34 34%
30 Rathod Umesh Baburao 4 24%     1 20%     2 15%   0% 3 20% 7 70%     17 17%
31 Ravalekar Shruti Shrirang  12 71%     3 60%     7 54%   0% 10 67% 7 70%     39 39%
32 Shinde Arti Hanamant 9 53%     3 60%     8 62%   0% 10 67% 7 70%     37 37%
33 Shivsharan Vaibhav Madhukar 3 18%     1 20%     3 23%   0% 8 53% 5 50%     20 20%
34 Supekar Ashwini Pandurang 9 53%     2 40%     7 54%   0% 9 60% 6 60%     33 33%
35 Yadav Sonal Sadhuji 9 53%     2 40%     8 62%   0% 11 73% 8 80%     38 38%
M.E.S. Ayurved Mahavidyalaya    
Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri – 415722    
STUDENT ATTENDANCE SHEET      
                                           
                                         
Year-  IV BAMS   Month - Aug 2019
Roll No. Name of the Student / Subject  Kayachikitsa Panchakarma Shalya tantra Shalakya tantra Research Average
Lectures Clinic Lectures Clinic Lectures Clinic Lectures Clinic Lectures Total
17 6 7 6 9 22 2 4 3 76
Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance
1 Gaonkar Aishwarya Chandrashekar 2 12% 6 100% 2 29%   0% 0 0%     0 0%   0% 1 33% 11 14%
2 Gowalkar Machindra Mahendra 0 0% 0 0% 0 0%   0% 1 11%     0 0%   0% 0 0% 1 1%
3 Kolsulkar Namrata Giridhar 2 12% 0 0% 0 0%   0% 2 22%     0 0%   0% 1 33% 5 7%
4 Kushe Shubham Rajendra 6 35%     1 14% 6 100% 1 11%     0 0%   0% 2 67% 16 21%
5 Mandape Yugantika Harishchandra 9 53%     2 29% 3 50% 3 33%     0 0%   0% 3 100% 20 26%
6 Mulla Alfiya Rafique Ahmed 14 82%     4 57% 4 67% 3 33%     1 50%   0% 3 100% 29 38%
7 Pawara raviraj Suklal 5 29%     2 29%   0% 4 44% 9 41% 0 0%   0% 1 33% 21 28%
8 Shaikh Shabnam Hamid 4 24%     3 43%   0% 2 22% 9 41% 1 50%   0% 2 67% 21 28%
9 Shelar Nilesh Kailas 7 41%     3 43%   0% 3 33% 5 23% 0 0%   0% 0 0% 18 24%
10 Shinde Shweta Santosh 6 35%     3 43%   0% 2 22%     1 50% 3 75% 3 100% 18 24%
11 Sonar Shubham Ashok 6 35%     2 29%   0% 3 33%     0 0% 1 25% 1 33% 13 17%
12 Tribhuvane Poonam Pravin 9 53%     2 29%   0% 3 33%     1 50% 3 75% 1 33% 19 25%