M.E.S. Ayurved Mahavidyalaya

Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri – 415722

STUDENT ATTENDANCE SHEET

Year-  Ist BAMS Batch 2019-2020 Month – Oct  2019
BATCH A
Roll No. Name of the Student / Subject RACHNA  SHARIR KRIYA SHARIR PADARTH ASHTANG SANSKRIT AVERAGE
Lectures Practicals Lectures Practicals Lectures Lectures Lectures Total
16 6 11 6 4 5 5 53
Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance
1 Ahire Celina Shekharkumar 16 100% 6 100% 11 100% 6 100% 4 100% 5 100% 5 100% 53 100%
2 Ajage Leena Ravindra 15 94% 6 100% 10 91% 5 83% 4 100% 5 100% 5 100% 50 94%
3 Ansari Safiya Bano Ab Hakeem 15 94% 6 100% 11 100% 6 100% 4 100% 5 100% 5 100% 52 98%
4 Bachate Megha Rajkumar 14 88% 4 67% 10 91% 6 100% 4 100% 4 80% 5 100% 47 89%
5 Bakal Gopal Parmeshwar 14 88% 5 83% 9 82% 5 83% 4 100% 5 100% 6 120% 48 91%
6 Bhutekar Ganesh Vitthal 11 69% 6 100% 9 82% 5 83% 3 75% 4 80% 5 100% 43 81%
7 Chandwade Chetana Vijay 11 69% 6 100% 7 64% 5 83% 1 25% 4 80% 5 100% 39 74%
8 Chavan Raj Sanjay 12 75% 5 83% 8 73% 5 83% 3 75% 4 80% 4 80% 41 77%
9 Chavan Rutuja Eknath 13 81% 5 83% 10 91% 5 83% 3 75% 5 100% 5 100% 46 87%
10 Chillore Abhishek Harishchandra 2 13% 1 17% 1 9% 1 17% 1 25% 1 20% 0 0% 7 13%
11 Dalvi Mudra Santosh 15 94% 6 100% 11 100% 6 100% 4 75% 5 100% 5 100% 52 98%
12 Deshmukh Sakshi Ganeshrao 14 88% 6 100% 10 91% 5 83% 3 75% 4 80% 5 100% 47 89%
13 Devadiga Sneha Ganesh 14 88% 6 100% 9 82% 5 83% 3 75% 4 80% 5 100% 46 87%
14 Dhakane Rohit Maruti 14 88% 6 100% 10 91% 5 83% 3 75% 4 80% 5 100% 47 89%
15 Dhumale Shubham Rajendra 10 63% 5 83% 8 73% 3 50% 3 75% 4 80% 4 80% 37 70%
16 Dongare Shruti Bharat 13 81% 6 100% 11 100% 6 100% 3 75% 5 100% 5 100% 49 92%
17 Dukare Saurabh Sugriv 14 88% 6 100% 10 91% 5 83% 3 75% 4 80% 5 100% 47 89%
18 Dumbre Saurav Santosh 14 88% 6 100% 10 91% 4 67% 4 100% 5 100% 5 100% 48 91%
19 Gaikwad Akanksha Chandrakant 14 88% 6 100% 9 82% 4 67% 3 75% 4 80% 5 100% 45 85%
20 Gaikwad Akanksha Hanumant 16 100% 6 100% 11 100% 6 100% 4 100% 5 100% 5 100% 53 100%
21 Ghate Chaitanya Mandar 14 88% 6 100% 10 91% 5 83% 3 75% 4 80% 5 100% 47 89%
22 Gunjal Jayshree Sopan 15 94% 6 100% 11 100% 6 100% 4 100% 5 100% 5 100% 52 98%
23 Hambarde Shradha Balaji 15 94% 5 83% 11 100% 5 83% 4 100% 5 100% 5 100% 50 94%
24 Jadhav Manali Ravindra 16 100% 6 100% 11 100% 6 100% 4 100% 5 100% 5 100% 53 100%
25 Kadam Gauri Ashok 16 100% 6 100% 10 91% 6 100% 4 100% 5 100% 5 100% 52 98%
26 Kadam Jaya Venkatrao 15 94% 5 83% 11 100% 5 83% 4 100% 5 100% 5 100% 50 94%
27 Kalbande Shivani Ashok 10 63% 3 50% 6 55% 5 83% 4 100% 3 60% 2 40% 33 62%
28 Kalbande Shubhangi Ashok 10 63% 3 50% 6 55% 5 83% 4 100% 3 60% 2 40% 33 62%
29 Karamunge Myuri Ishwar 14 88% 4 67% 10 91% 5 83% 4 100% 5 100% 5 100% 47 89%
30 Khedkar Saurabh Sunil 14 88% 5 83% 10 91% 6 100% 4 100% 5 100% 5 100% 49 92%

 

BATCH B
Roll No. Name of the Student / Subject RACHNA  SHARIR KRIYA SHARIR PADARTH ASHTANG SANSKRIT AVERAGE
Lectures Practicals Lectures Practicals Lectures Lectures Lectures Total
16 6 11 6 4 5 5 53
Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance
31 Lokhande Nikhil Balasaheb 13 81% 4 67% 7 64% 4 67% 3 75% 3 60% 4 80% 38 72%
32 Machale Aishwary Santosh 14 88% 5 83% 10 91% 6 100% 4 100% 4 80% 5 100% 48 91%
33 Mahadik Sahil Vikas 16 100% 6 100% 10 91% 6 100% 4 100% 5 100% 5 100% 52 98%
34 Mali Lalit Anil 14 88% 4 67% 9 82% 5 83% 3 75% 4 80% 5 100% 44 83%
35 Maske Manoj Dilip 12 75% 4 67% 8 73% 4 67% 2 50% 4 80% 5 100% 39 74%
36 More Sakshi Vishwas 16 100% 5 83% 10 91% 6 100% 4 100% 5 100% 5 100% 51 96%
37 Mule Rutuja Nandkumar 15 94% 5 83% 10 91% 6 100% 4 100% 3 60% 5 100% 48 91%
38 Nagargoje Ashwini Ramchanra 14 88% 5 83% 10 91% 5 83% 4 100% 5 100% 4 80% 47 89%
39 Pachkude Akankasha Pandurang 15 94% 5 83% 11 100% 6 100% 4 100% 5 100% 5 100% 51 96%
40 Patil Hritika Devidas 1 6% 1 17% 1 9% 0 0% 1 25% 1 20% 0 0% 5 9%
41 Patil Manasvi Surendra 15 94% 5 83% 11 100% 6 100% 4 100% 5 100% 5 100% 51 96%
42 Patil Meghana Rajesh 15 94% 6 100% 9 82% 5 83% 4 100% 5 100% 5 100% 49 92%
43 Patil Pournima Arun 14 88% 5 83% 10 91% 6 100% 3 75% 4 80% 5 100% 47 89%
44 Pawar Pratiksha Satwaji 6 38% 2 33% 5 45% 2 33% 3 75% 3 60% 0 0% 21 40%
45 Pawar Shweta Rajendra 13 81% 4 67% 9 82% 5 83% 4 100% 4 80% 4 80% 43 81%
46 Potdar Akanksha Ranjeet 15 94% 6 100% 11 100% 6 100% 4 100% 5 100% 5 100% 52 98%
47 Pradhan Pankaj Babasaheb 12 75% 4 67% 8 73% 4 67% 2 50% 4 80% 3 60% 37 70%
48 Rathod Nithin Bhav Rao 15 94% 6 100% 11 100% 5 83% 4 100% 5 100% 5 100% 51 96%
49 Sarnekar Akshata Anant 13 81% 5 83% 9 82% 6 100% 3 75% 4 80% 5 100% 45 85%
50 Sawardekar Gauri Dipak 14 88% 4 67% 10 91% 6 100% 3 75% 4 80% 5 100% 46 87%
51 Sayyed Afsha Vaheed 14 88% 5 83% 10 91% 6 100% 3 75% 4 80% 5 100% 47 89%
52 Shinde Sujeet Sharadrao 9 56% 5 83% 8 73% 4 67% 2 50% 4 80% 3 60% 35 66%
53 Sul Aditi Nagnath 14 88% 6 100% 11 100% 5 83% 4 100% 5 100% 5 100% 50 94%
54 Tarak Vaishnavi Ganesh 14 88% 5 83% 10 91% 5 83% 3 75% 4 80% 5 100% 46 87%
55 Thakur Rashi Sanjaysingh 6 38% 2 33% 5 45% 2 33% 3 75% 0 0% 0 0% 18 34%
56 Velhal Kaushalya Sanjay 16 100% 6 100% 11 100% 6 100% 4 100% 5 100% 5 100% 53 100%
57 Waghmare Neha Baburao 3 19% 2 33% 0 0% 2 33% 0 0% 0 0% 0 0% 7 13%
58 Wani Trupti Ganesh 15 94% 6 100% 11 100% 6 100% 4 100% 5 100% 5 100% 52 98%
59 Yadav Sarthak Rajendra 14 88% 4 67% 9 82% 5 83% 4 100% 3 60% 5 100% 44 83%
60  Zatale Abhijeet Mahadeo 15 94% 6 100% 11 100% 6 100% 4 100% 4 80% 5 100% 51 96%

Ist BAMS
Class Co-ordinator

M.E.S. Ayurved Mahavidyalaya

Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri – 415722

STUDENT ATTENDANCE SHEET

Year-  IInd BAMS Batch (Odd) Month – Oct. 2019
Roll No. Name of the Student / Subject Dravyaguna Rasashastra Agad Tantra Samhita Average
Lectures Practicals Lectures Practicals Lectures Practicals Lectures Total
12 8 10 5 6 5 9 55
Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance
1 Adsul Vrukshali V. 3 25% 3 38% 3 30% 2 40% 1 17% 2 40% 1 11% 15 27%
2 Kate Aishwarya R. 5 42% 4 50% 4 40% 4 80% 6 100% 5 100% 4 44% 32 58%
Year-  IInd BAMS Batch 2017 -18 (Late) Month – Oct. 2019
Roll No. Name of the Student / Subject Dravyaguna Rasashastra Rognidan Samhita Average
Lectures Practicals Lectures Practicals Lectures Practicals Lectures Total
8 3 7 2 8 3 8 39
Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance
1 Kabra Ankita A. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Rane Rutuja V. 4 50% 2 67% 7 100% 2 100% 3 38% 2 67% 4 50% 24 62%
3 Walunjkar Mrunal S. 4 50% 2 67% 7 100% 2 100% 4 50% 2 67% 4 50% 25 64%

 

Year-  IInd BAMS Batch 2018 -19 Month – Oct.  2019
BATCH A
Roll No. Name of the Student / Subject DRAVYAGUNA RASASHASTRA ROGNIDAN SAMHITA AVERAGE
Lectures Practicals Lectures Practicals Lectures Practicals Lectures Total
12 5 10 5 11 5 9 57
Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance
1 AHUJA RAHUL S. 10 83% 5 100% 8 80% 4 80% 8 73% 4 80% 7 78% 46 81%
2 ANDHALE SUSHIL R. 11 92% 5 100% 10 100% 5 100% 10 91% 4 80% 9 100% 54 95%
3 ANSARI AMINA A. 11 92% 5 100% 10 100% 5 100% 9 82% 4 80% 8 89% 52 91%
4 AROLKAR NEHA D. 11 92% 4 80% 10 100% 5 100% 10 91% 4 80% 9 100% 53 93%
5 BHAGAT KAUSTUBH R. 8 67% 4 80% 8 80% 4 80% 9 82% 3 60% 6 67% 42 74%
6 BHAGAT TUSHAR G. 10 83% 5 100% 9 90% 4 80% 10 91% 4 80% 9 100% 51 89%
7 BHALSHANKAR SIMRAN R. 12 100% 4 80% 10 100% 5 100% 11 100% 5 100% 9 100% 56 98%
8 BHANUSHALI SHRUTI D. 12 100% 5 100% 10 100% 5 100% 11 100% 5 100% 9 100% 57 100%
9 CHAUDHARI NIKITA V. 12 100% 5 100% 10 100% 4 80% 10 91% 3 60% 9 100% 53 93%
10 CHONDE AISHWARYA H. 11 92% 5 100% 10 100% 5 100% 10 91% 3 60% 9 100% 53 93%
11 DESHPANDE KAIVALYA P. 11 92% 5 100% 10 100% 5 100% 10 91% 5 100% 9 100% 55 96%
12 GAVATE KALYANI M. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 GAVLE SNEHASHIL G. 11 92% 5 100% 10 100% 4 80% 10 91% 4 80% 9 100% 53 93%
14 GHULE MANOJ R. 10 83% 4 80% 9 90% 5 100% 10 91% 3 60% 8 89% 49 86%
15 GIRASE DIVYA R. 9 75% 4 80% 6 60% 4 80% 9 82% 3 60% 7 78% 42 74%
16 GIRI SHUBHAM B. 3 25% 2 40% 2 20% 1 20% 9 82% 3 60% 2 22% 22 39%
17 GONDHLEKAR SHREYAS A. 10 83% 4 80% 10 100% 5 100% 10 91% 4 80% 9 100% 52 91%
18 GOTE DURGA P. 10 83% 5 100% 9 90% 5 100% 10 91% 4 80% 8 89% 51 89%
19 GOTE VAISHALI V. 11 92% 5 100% 10 100% 5 100% 10 91% 4 80% 9 100% 54 95%
20 JAIN MITALI P. 10 83% 4 80% 9 90% 5 100% 10 91% 5 100% 8 89% 51 89%
21 KADAM  DHANASHRI 12 100% 4 80% 10 100% 5 100% 11 100% 5 100% 9 100% 56 98%
22 KADAM KSHITIJA P. 12 100% 5 100% 9 90% 5 100% 9 82% 5 100% 9 100% 54 95%
23 KALE HARSHVARDHAN N. 10 83% 5 100% 9 90% 4 80% 11 100% 5 100% 9 100% 53 93%
24 KHAN SAMREEN M. 8 67% 5 100% 10 100% 4 80% 10 91% 5 100% 8 89% 50 88%
25 KUCHEKAR SNEHAL M. 9 75% 4 80% 9 90% 5 100% 9 82% 3 60% 8 89% 47 82%
26 LAHAMGE JYOTI S. 8 67% 4 80% 8 80% 2 40% 9 82% 3 60% 8 89% 42 74%
27 MANE VAISHNAVI V. 9 75% 5 100% 9 90% 5 100% 10 91% 4 80% 8 89% 50 88%
28 MANJREKAR TEJAL R. 11 92% 5 100% 9 90% 5 100% 10 91% 4 80% 9 100% 53 93%
29 MAVARE AKASH  S. 5 42% 2 40% 6 60% 1 20% 9 82% 3 60% 4 44% 30 53%
BATCH B
Roll No. Name of the Student / Subject DRAVYAGUNA RASASHASTRA ROGNIDAN SAMHITA AVERAGE
Lectures Practicals Lectures Practicals Lectures Lectures Lectures Total
12 5 10 5 11 5 9 57
Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance
30 METKARI   SHWETA  M. 12 100% 4 80% 10 100% 5 100% 10 91% 4 80% 9 100% 54 95%
31 MHATRE PRIYA G. 7 58% 4 80% 8 80% 4 80% 10 91% 3 60% 8 89% 44 77%
32 MISHRA PARESH 7 58% 3 60% 6 60% 5 100% 9 82% 3 60% 4 44% 37 65%
33 NAIK SANJANA R. 9 75% 4 80% 7 70% 4 80% 9 82% 3 60% 7 78% 43 75%
34 NICHAT SAKSHI R. 11 92% 4 80% 10 100% 5 100% 10 91% 4 80% 9 100% 53 93%
35 PATHAN SAMREEN I. 12 100% 5 100% 10 100% 5 100% 10 91% 5 100% 9 100% 56 98%
36 PATIL MAYURI D. 6 50% 2 40% 6 60% 4 80% 9 82% 3 60% 4 44% 34 60%
37 PATIL SHRUTI S. 9 75% 4 80% 9 90% 4 80% 9 82% 4 80% 8 89% 47 82%
38 PATIL SHWETA B. 12 100% 5 100% 10 100% 4 80% 10 91% 5 100% 9 100% 55 96%
39 PAWDE MONIKA G. 10 83% 4 80% 10 100% 4 80% 9 82% 5 100% 7 78% 49 86%
40 PRAJAPATI SHUBHAM R. 7 58% 3 60% 7 70% 5 100% 10 91% 3 60% 6 67% 41 72%
41 RATHOD SHAMAL B. 10 83% 4 80% 10 100% 5 100% 10 91% 4 80% 9 100% 52 91%
42 RAUT AKSHADA S. 11 92% 5 100% 10 100% 5 100% 9 82% 5 100% 9 100% 54 95%
43 SABLE SAYLEE G. 9 75% 4 80% 9 90% 5 100% 9 82% 3 60% 8 89% 47 82%
44 SAKHARE MANMATH C. 10 83% 4 80% 9 90% 5 100% 10 91% 4 80% 8 89% 50 88%
45 SHINDE AKANKSHA G. 12 100% 5 100% 10 100% 5 100% 9 82% 5 100% 9 100% 55 96%
46 SHINDE NIKITA N. 8 67% 5 100% 8 80% 5 100% 9 82% 3 60% 7 78% 45 79%
47 SHINDE POOJA K. 10 83% 5 100% 10 100% 4 80% 10 91% 5 100% 9 100% 53 93%
48 SHINDE RUTUJA R. 10 83% 5 100% 9 90% 5 100% 9 82% 3 60% 9 100% 50 88%
49 SHELKE SHRADDHA 10 83% 5 100% 9 90% 5 100% 9 82% 4 80% 9 100% 51 89%
50 SONY YOHANNAN 8 67% 3 60% 7 70% 4 80% 10 91% 3 60% 7 78% 42 74%
51 SURNAR BALAJI R. 9 75% 3 60% 9 90% 5 100% 9 82% 3 60% 8 89% 46 81%
52 SUTAR KOMAL S. 10 83% 3 60% 9 90% 5 100% 10 91% 4 80% 7 78% 48 84%
53 TAYADE ABHIJEET A. 9 75% 3 60% 9 90% 5 100% 9 82% 4 80% 9 100% 48 84%
54 THOPATE TEJASHREE N. 10 83% 5 100% 9 90% 4 80% 9 82% 4 80% 8 89% 49 86%
55 TOGARGE MAYURI G. 8 67% 3 60% 9 90% 5 100% 10 91% 3 60% 7 78% 45 79%
56 VASAVE HARSHALA R. 10 83% 5 100% 8 80% 5 100% 9 82% 3 60% 7 78% 47 82%
57 VASAVE INDRASING SOMA 9 75% 2 40% 8 80% 3 60% 9 82% 3 60% 6 67% 40 70%
58 VISHWAKARMA PARASNATH H. 10 83% 3 60% 10 100% 5 100% 9 82% 3 60% 8 89% 48 84%

IInd BAMS

Class co-ordinator

M.E.S. Ayurved Mahavidyalaya

Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri – 415722

STUDENT ATTENDANCE SHEET

01/10/2019 to 31/10/2019

Roll No. Name of the Student  Kaumarabhritya Striroga & PrasutiTantra Agadatantra Swasthavritta Samhita AVERAGE TOTAL
Theory Clinics Theory Clinics Theory Practicals Theory Practicals Theory
9 2- 12 5 12 2&3 12 03&02 11 Theory % Practical%
Attend NO % Attendanc Attend NO % Attendanc Attend NO % Attendanc Attend NO % Attendanc Attend NO % Attendanc Attend NO % Attendanc Attend NO % Attendanc Attend NO % Attendanc Attend NO % Attendanc
1 ACHANE SANGITA .K 6 67% 2 100% 10 83% 5 100% 11 92% 1 50% 10 83% 3 100% 11 100% 85 87.5
2 AKHADE DARSHAN 8 89% 2 100% 12 100% 5 100% 10 83% 2 100% 12 100% 3 100% 9 82% 90.8 100
3 AKKHADE SANKET 8 89% 2 100% 10 83% 4 80% 11 92% 2 100% 11 92% 3 100% 10 91% 89.4 95
4 AYARE SHRAVANI 8 89% 1 50% 11 92% 4 80% 10 83% 2 100% 9 75% 3 100% 8 73% 82.4 100
5 BAGWE RIYA 9 100% 2 100% 12 100% 5 100% 11 92% 2 100% 12 100% 3 100% 10 91% 96.6 100
6 BANSODE KUNAL S 3 33% 2 100% 8 67% 3 60% 7 58% 2 100% 7 58% 1 33% 7 64% 56 73.25
7 BANSODE NEHA B 8 89% 2 100% 11 92% 5 100% 11 92% 2 100% 10 83% 3 100% 10 91% 89.4 100
8 BENGAL VIKAS D 7 78% 2 100% 10 83% 5 100% 11 92% 2 100% 9 75% 2 67% 10 91% 83.8 91.75
9 BHOSLE PAYAL S 7 78% 1 50% 11 92% 4 80% 10 83% 2 100% 9 75% 3 100% 9 82% 82 82.5
10 BORKAR MAYUR D 7 78% 2 100% 11 92% 5 100% 11 92% 2 100% 12 100% 3 100% 11 100% 92.4 100
11 CHAVAN NITIN N 6 67% 2 100% 11 92% 4 80% 11 92% 2 100% 10 83% 3 100% 8 73% 81.4 95
12 DESAI DATTARAJ V 7 78% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 2 100% 12 100% 3 100% 10 91% 93.8 100
13 DESHMUKH ABHAY 3 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6.6 0
14 DHARMADHIKARI .S 9 100% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 2 100% 11 92% 3 100% 10 91% 96.6 100
15 DORLE SHRUSHTI S 9 100% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 2 100% 12 100% 3 100% 1 9% 81.8 100
16 GAIKAWAD UDAY 8 89% 2 100% 10 83% 4 80% 12 100% 1 50% 12 100% 3 100% 10 91% 92.6 82.5
17 GANGAN SNEHA. N 9 100% 2 100% 11 92% 4 80% 11 92% 2 100% 11 92% 3 100% 10 91% 93.4 95
18 GHOLAVE PRNIL S 5 56% 2 100% 10 83% 5 100% 11 92% 2 100% 10 83% 3 100% 10 91% 87 100
19 GHUGE BHASKAR N 6 67% 2 100% 8 67% 4 80% 10 83% 2 100% 9 75% 2 67% 10 91% 76.6 86.75
20 HODEKAR IFRAH J 9 100% 2 100% 11 92% 5 100% 11 92% 1 50% 11 92% 3 100% 10 91% 93.4 87.5
21 HONMANE AKSHAY 8 89% 2 100% 10 83% 4 80% 11 92% 1 50% 10 83% 3 100% 9 82% 85.8 82.5
22 JADHAV SALONI S 9 100% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 2 100% 12 100% 3 100% 11 100% 100 100
23 JADHAV VARSHA A 6 67% 2 100% 9 75% 5 100% 10 83% 1 50% 8 67% 2 67% 9 82% 74.8 79.25
24 JAGDALEPRATIKSHA 9 100% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 2 100% 12 100% 3 100% 11 100% 100 100
25 JOSHI SHRADHA SUNIL 9 100% 2 100% 12 100% 5 100% 11 92% 2 100% 12 100% 3 100% 11 100% 98.4 100
26 KANADE YOGITA S 9 100% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 2 100% 12 100% 3 100% 11 100% 100 100
27 KANCHAR MANSI H 9 100% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 2 100% 12 100% 3 100% 1 9% 81.8 100
28 KANDALKAR S 9 100% 1 50% 11 92% 3 60% 9 75% 2 100% 10 83% 3 100% 7 64% 82.8 77.5
29 KASHYAP SHEETAL 9 100% 2 100% 12 100% 4 80% 12 100% 1 50% 11 92% 3 100% 10 91% 96.6 82.5
30 KENI SAKSHI SUNIL 6 67% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 3 100% 12 100% 2 100% 11 100% 93.4 100
31 KETKAR TEJASWINI V 9 100% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 3 100% 12 100% 2 100% 11 100% 100 100
32 KHARAT PRIYANKA A 7 78% 1 50% 7 58% 2 40% 8 67% 2 67% 7 58% 2 100% 7 64% 65 64.25
33 KOKAJE ASHISH DIPAK 6 67% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 1 33% 12 100% 2 100% 11 100% 93.4 83.25
34 MANPURI SHRIKANT L 3 33% 1 50% 3 25% 1 20% 4 33% 1 33% 4 33% 0 0% 4 36% 32 25.75
35 MATAL ROSHAN R 4 44% 1 50% 7 58% 2 40% 7 58% 3 100% 6 50% 1 50% 5 45% 51 60
36 MOHITE AMOL R 8 89% 2 100% 11 92% 5 100% 11 92% 3 100% 12 100% 2 100% 10 91% 92.8 100
37 MUDE JAGPREET V 9 100% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 3 100% 12 100% 2 100% 2 18% 83.6 100
38 NAIK ASMITA ASHOK 9 100% 1 50% 11 92% 5 100% 11 92% 3 100% 11 92% 2 100% 10 91% 93.4 87.5
39 NAIK SAMIKSHA S 9 100% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 3 100% 12 100% 2 100% 11 100% 100 100
40 PALAV MAITHILI V 7 78% 1 50% 11 92% 4 80% 11 92% 3 100% 9 75% 1 50% 8 73% 82 70
41 PALSHETKAR PRASAD 8 89% 1 50% 11 92% 5 100% 11 92% 3 100% 9 75% 1 50% 9 82% 86 75
42 PALVE DNYANDEV V 6 67% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 3 100% 11 92% 2 100% 11 100% 91.8 100
43 PATIL ADITI N 6 67% 2 100% 10 83% 3 60% 12 100% 3 100% 10 83% 2 100% 11 100% 86.6 90
44 PATIL BHAGYASHRI R 9 100% 2 100% 11 92% 5 100% 11 92% 2 67% 12 100% 2 100% 10 91% 95 91.75
45 PATIL PALLAVI D 7 78% 0 0% 8 67% 3 60% 10 83% 3 100% 8 67% 1 50% 9 82% 75.4 52.5
46 PATIL VEDANTI VIJAY 9 100% 2 100% 11 92% 5 100% 11 92% 3 100% 10 83% 1 50% 10 91% 91.6 87.5
47 PAWAR SAGAR MANIK 7 78% 2 100% 12 100% 5 100% 11 92% 3 100% 12 100% 1 50% 11 100% 94 87.5
48 RASAL YOGESH S 7 78% 2 100% 12 100% 5 100% 11 92% 3 100% 12 100% 1 50% 11 100% 94 87.5
49 ROKADE AKSHAY 8 89% 2 100% 9 75% 5 100% 10 83% 2 67% 10 83% 1 50% 9 82% 82.4 79.25
50 RUMADE SARVESH S 7 78% 1 50% 9 75% 5 100% 11 92% 3 100% 11 92% 2 100% 10 91% 85.6 87.5
51 SALAGARE SHRUTI G 9 100% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 3 100% 12 100% 2 100% 11 100% 100 100
52 SARTALE MAHIMA A 6 67% 1 50% 10 83% 3 60% 11 92% 3 100% 9 75% 2 100% 10 91% 81.6 77.5
53 SHINDE PARAG B 9 100% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 3 100% 12 100% 2 100% 10 91% 98.2 100
54 SURVE OMKAR M 7 78% 1 50% 11 92% 3 60% 9 75% 3 100% 10 83% 2 100% 9 82% 82 77.5
55 TAMBE SAYALI J 9 100% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 3 100% 12 100% 2 100% 11 100% 100 100
56 THAKUR SAMIDHA J 9 100% 2 100% 12 100% 5 100% 12 100% 3 100% 12 100% 2 100% 11 100% 100 100
57 VALVI KALYANI J 6 67% 2 100% 8 67% 3 60% 7 58% 2 67% 11 92% 2 100% 8 73% 71.4 81.75

3rd YEAR Class Coordinater
MES Ayurveda college Ghanehunt lote

Principal
MES Ayurveda college Ghanehunt lote

M.E.S. Ayurved Mahavidyalaya

Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri – 415722

III Professional B.A.M.S. STUDENT ATTENDANCE SHEET

01/10/2019 to 31/10/2019

 

 

Roll No.

 

 

Name of the Student

Kaumarbhritya Striroga & Prasuti Tantra Rognidan Swasthavritta Samhita AVERAGE ATTENDAN
Theory Clinics Theory Clinics Theory Practicals Theory Practicals Theory    
4 1&2 4 2&1 4 1&2 5 1- 2 Theory % Practical%
Attended No. %

Attendanc e

Attended No. %

Attendanc e

Attended No. %

Attendanc e

Attended No. %

Attendanc e

Attended No. %

Attendanc e

Attended No. %

Attendanc e

Attended No. %

Attendanc e

Attended No. %

Attendanc e

Attended No. %

Attendanc e

   
1 Shankar Alne 4 100% 1 100% 2 50% 0 0% 3 75% 1 100% 1 20% 0 0% 1 50% 59 50
2 Arsiya Ansari 3 75% 1 100% 2 50% 2 100% 3 75% 1 100% 2 40% 1 100% 1 50% 58 100
3 Sourabh Bahiram 4 100% 1 100% 3 75% 2 100% 3 75% 1 100% 3 60% 0 0% 2 100% 82 75
4 Jayashri Bansode 2 50% 1 100% 2 50% 1 50% 3 75% 1 100% 3 60% 1 100% 2 100% 67 87.2
5 Pranjal Belwalkar 4 100% 1 100% 3 75% 2 100% 3 75% 1 100% 3 60% 1 100% 2 100% 82 100
6 Swarup Bhayade 2 50% 1 100% 3 75% 2 100% 3 75% 0 0% 3 60% 0 0% 1 50% 62 50
7 Chinmayi Changudi 3 75% 1 100% 2 50% 1 50% 3 75% 1 100% 1 20% 1 100% 1 50% 40 87.2
8 Pranal Chaudhari 2 50% 1 100% 3 75% 2 100% 3 75% 1 100% 4 80% 0 0% 2 100% 76 75
9 Devkanya Choure 3 75% 1 100% 2 50% 1 50% 3 75% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 40 62.5
10 Seeba Dalwai 2 50% 0 0% 2 50% 1 50% 3 75% 1 100% 1 20% 0 0% 2 100% 59 37.5
11 Priyanka Dange 4 100% 1 100% 3 75% 2 100% 3 75% 1 100% 3 60% 1 100% 2 100% 82 100
12 Akshay Desale 3 75% 1 100% 3 75% 2 100% 3 75% 1 100% 3 60% 0 0% 2 100% 77 75
13 Satyam Deshmukh 4 100% 0 0% 3 75% 2 100% 3 75% 0 0% 3 60% 0 0% 2 100% 82 25
14 Swapnil Devkate 3 75% 1 100% 3 75% 2 100% 3 75% 1 100% 3 60% 0 0% 2 100% 77 75
15 Satish Dewasi 4 100% 1 100% 4 100% 2 100% 3 75% 1 100% 4 80% 1 100% 2 100% 91 100
16 Rajshree Dhaitidak 4 100% 1 100% 3 75% 2 100% 3 75% 1 100% 3 60% 1 100% 2 100% 82 100
17 Aditi Fanade 2 50% 1 100% 2 50% 1 50% 3 75% 1 100% 3 60% 1 100% 1 50% 57 87.2
18 Pooja Gaikwad 3 75% 1 100% 2 50% 1 50% 3 75% 1 100% 0 0% 0 0% 1 50% 50 62.5
19 Swati Gitte 2 50% 1 100% 2 50% 2 100% 3 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 35 50
20 Akshaya Gokhale 4 100% 1 100% 3 75% 1 50% 3 75% 1 100% 4 80% 1 100% 2 100% 86 87.2
21 Mahesh Ippar 4 100% 1 100% 4 100% 1 50% 3 75% 1 100% 5 100% 1 100% 2 100% 95 87.2
22 Janavi Jadhav 4 100% 1 100% 2 50% 2 100% 3 75% 1 100% 4 80% 0 0% 2 100% 81 75
23 Pratiksha Jadhav 2 50% 0 0% 1 25% 2 100% 3 75% 1 100% 1 20% 0 0% 1 50% 44 50
24 Shruti Jagtap 4 100% 1 100% 3 75% 1 50% 3 75% 1 100% 5 100% 1 100% 2 100% 90 87.2
25 Ketaki Joshi 2 50% 0 0% 2 50% 1 50% 3 75% 1 100% 3 60% 1 100% 1 50% 57 62.5
26 Aditi Kadam 3 75% 1 100% 2 50% 1 50% 3 75% 1 100% 4 80% 0 0% 2 100% 76 62.5
27 Deepali Kale 4 100% 1 100% 3 75% 2 100% 3 75% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 54 50
28 Bhagyashree Kelkar 4 100% 1 100% 2 50% 2 100% 3 75% 0 0% 4 80% 1 100% 1 50% 71 75
29 Shrutika Khadtare 4 100% 1 100% 2 50% 1 50% 3 75% 0 0% 3 60% 0 0% 0 0% 57 37.5
30 Apoorva Khatri 2 50% 1 50% 3 75% 0 0% 2 50% 1 50% 3 60% 0 0% 0 0% 47 25
31 Sayali Kurane 4 100% 2 100% 3 75% 1 100% 2 50% 2 100% 2 40% 1 100% 2 100% 73 100
32 Tejal Mirgal 2 50% 2 100% 3 75% 1 100% 3 75% 2 100% 3 60% 1 100% 2 100% 72 100
33 Balasaheb Mote 3 75% 2 100% 2 50% 1 100% 2 50% 2 100% 1 20% 0 0% 0 0% 39 75
34 Prajakta Nandagavkar 3 75% 2 100% 3 75% 0 0% 2 50% 1 50% 2 40% 1 100% 1 50% 58 62.5
35 Amruta Nirmal 3 75% 1 50% 2 50% 0 0% 2 50% 1 50% 1 20% 1 100% 0 0% 39 50
36 Dhanashri Padhye 2 50% 2 100% 3 75% 1 100% 2 50% 1 50% 3 60% 1 100% 1 50% 57 87.2
37 Neha Palase 3 75% 2 100% 3 75% 1 100% 3 75% 1 50% 2 40% 1 100% 2 100% 73 87.2
38 Pooja Pande 2 50% 2 100% 3 75% 1 100% 3 75% 2 100% 1 20% 1 100% 1 50% 54 100
39 Harshadkuvar Patil 4 100% 1 50% 3 75% 1 100% 2 50% 2 100% 3 60% 1 100% 1 50% 67 87.2
40 Vrushali Patil 2 50% 2 100% 3 75% 1 100% 2 50% 1 50% 2 40% 1 100% 1 50% 53 87.2
41 Nishad Phatak 4 100% 2 100% 3 75% 0 0% 3 75% 2 100% 3 60% 0 0% 2 100% 82 50
42 Aishwarya Pokale 3 75% 1 50% 2 50% 1 100% 2 50% 2 100% 1 20% 1 100% 0 0% 39 87.2
43 Harshali Pore 3 75% 1 50% 1 25% 1 100% 3 75% 2 100% 1 20% 0 0% 0 0% 39 62.5
44 Narendra Ranvirkar 2 50% 1 50% 3 75% 1 100% 3 75% 2 100% 3 60% 0 0% 1 50% 62 62.5
45 Arun Rathod 2 50% 1 50% 2 50% 1 100% 3 75% 2 100% 1 20% 1 100% 1 50% 49 87.2
46 Mangal Rathod 2 50% 1 50% 2 50% 1 100% 2 50% 2 100% 2 40% 0 0% 1 50% 48 62.5
47 Akash Rogye 3 75% 2 100% 3 75% 0 0% 3 75% 2 100% 3 60% 1 100% 2 100% 66.2 75
48 Anushreee Savarkar 2 50% 1 50% 1 25% 1 100% 2 50% 1 50% 2 40% 0 0% 0 0% 33 50
49 Neha shelke 2 50% 2 100% 3 75% 1 100% 2 50% 2 100% 3 60% 0 0% 2 100% 67 75
50 Nupura Shinde 3 75% 1 50% 3 75% 0 0% 2 50% 2 100% 2 40% 1 100% 1 50% 58 62.5
51 Shrutika Shinde 4 100% 1 50% 2 50% 0 0% 2 50% 2 100% 2 40% 1 100% 1 50% 58 62.5
52 Priya Talekar 2 50% 1 50% 1 25% 1 100% 2 50% 1 50% 1 20% 1 100% 1 50% 39 75
53 Sayli Tare 2 50% 1 50% 2 50% 1 100% 2 50% 2 100% 2 40% 1 100% 1 50% 48 87.5
54 Yogesh Teli 2 50% 1 50% 2 50% 1 100% 2 50% 2 100% 2 40% 1 100% 1 50% 48 87.5
55 Vikramsingh Thakur 3 75% 1 50% 2 50% 1 100% 3 75% 2 100% 2 40% 1 100% 1 50% 58 87.5
56 Diksha Todankar 2 50% 1 50% 2 50% 1 100% 2 50% 2 100% 2 40% 1 100% 1 50% 48 87.5
57 Bhagyashree Vengurlekar 2 50% 1 50% 2 50% 1 100% 2 50% 2 100% 2 40% 0 0% 1 50% 48 62.5
58 Prajakta Vichare 3 75% 2 100% 3 75% 1 100% 2 50% 1 50% 3 60% 1 100% 2 100% 72 87.5

3rd YEAR Class Coordinater
MES Ayurveda college Ghanehunt lote

Principal
MES Ayurveda college Ghanehunt lote

M.E.S. Ayurved Mahavidyalaya

Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri – 415722

STUDENT ATTENDANCE SHEET

Year : IV-I Month : October 2019
 Roll No. Name of the Student / Subject Kayachikitsa Panchakarma Shalya tantra Shalakya tantra Research  Average
Lectures Clinic Lectures Clinic Lectures Clinic Lectures Clinic Lectures      Total
15 15 5 6 9  15  12 9  2         88
Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance %Attended No. % Attendance
1 Agare Pooja Pramod 11 73.33% 4 80% 6 100% 9 100% 11 92% 1 50% 42 48%
2 Borgavkar Prajakta Charudatta 11 73.33% 4 80% 9 100% 11 73.33% 11 92% 1 50% 47 53%
3 Joil Vaidehi Rajaram 7 46.66% 3 60% 7 77.77% 7 58% 5 56% 0 0% 29 33%
4 Karle Gayatree Prasad 9 60% 10 66.66% 4 80% 4 44.44% 8 67% 2 100% 37 42%
5 Sonawane Divya Gulab 14 93.33% 4 80% 6 100% 9 100% 12 100% 2 100% 47 53%

M.E.S. Ayurved Mahavidyalaya

Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri – 415722

STUDENT ATTENDANCE SHEET

Year : IV-II Month : October 2019
Roll No. Name of the Student / Subject Kayachikitsa Panchakarma Shalya tantra Shalakya tantra Research  

Averge

Lectures Clinic Lectures Clinic Lectures Clinic Lectures Clinic Lectures   Total
10 10 4 4  3 6  6 6  1         50
Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance Attended No. % Attendance
1 Gaonkar Aishwarya Chandrashekar 7 70%     2 50% 4 100%  3 100%     5 83%     1 100% 22 44%
2 Gowalkar Machindra Mahendra 0 0%     0 0% 0 0%  0 0%     0 0%     0 0% 0 0%
3 Kolsulkar Namrata Giridhar 0 0%     0 0% 0 0%  0 0%     0 0%     0 0% 0 0%
4 Kushe Shubham Rajendra 3 30%   1 25%      1 33.33%  6 100% 0 0%     0 0% 11 22%
5 Mandape Yugantika Harishchandra 6 60%     1 25%      1 33.33%  6 100% 3 50%     1 100% 18 36%
6 Mulla Alfiya Rafique Ahmed 6 60%     1 25%     1 33.33% 6 100% 5 83%     1 100% 20 40%
7 Pawara raviraj Suklal 3 30%     1 25%     0 0%     2 33% 3 50% 0 0% 9 18%
8 Shaikh Shabnam Hamid 7 70%     2 50%     3 100%     5 83% 5 83% 1 100% 23 46%
9 Shelar Nilesh Kailas 0 0%     0 0%     0 0%     0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Shinde Shweta Santosh 8 80% 7 70% 2 50%     2 66.66%     6 100%     0 0% 25 50%
11 Sonar Shubham Ashok 2 20% 2 20% 2 50%     1 33.33%     0 0%     1 100% 8 16%
12 Tribhuvane Poonam Pravin 3 30% 3 30% 1 25%     2 66.66%     1 17%     1 100% 11 22%